Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 854 26 40
Adres

Adres

Szpitalna 11, Ustroń
 • bip

Regulamin porządkowy

Regulamin Porządkowy Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w Ustroniu

W trosce o dobro pacjentów oraz prawidłowe funkcjonowanie Szpitala prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Porządkowym Centrum Reumatologii Sp. z o.o. (dalej  "Centrum") i jego przestrzeganie.

 § 1.

 1. Każdy pacjent przyjęty do Oddziału jest zapoznawany z Regulaminem Porządkowym (dalej "Regulamin") dotyczącym jego praw i obowiązków oraz z topografią Oddziału. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
 2. Do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu zobowiązane są również osoby odwiedzające pacjentów, opiekunów prawnych/faktycznych oraz osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną.
 3. Regulamin jest dostępny w każdym Oddziale w formie pisemnej do wglądu oraz na stronie internetowej szpitala reumatologiczny.pl

§ 2.

Pacjentowi przysługuje prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 2. udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością przez osoby wykonujące zawód medyczny, w pomieszczeniach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 3. wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko zgodę wyraża się w formie pisemnej,
 4. uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami,
 5. wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w pkt. 4 innym osobom,
 6. informacji o prawach pacjenta,
 7. zapewnienia leków (zgodnie z profilem Oddziału, na którym pacjent jest hospitalizowany), niezbędnych materiałów medycznych oraz wyżywienia odpowiednio do wdrożonego procesu leczenia i stanu zdrowia,
 8. zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego,
 9. dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
 10. zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego oraz innych, powierzonych personelowi medycznemu o nim informacji,
 11. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 12. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz życzliwego i kulturalnego traktowania,
 13. umierania w spokoju i godności,
 14. do leczenia bólu,
 15. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami lub odmowy kontaktu z osobami,
 16. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną - uprawnienie to jednak może być ograniczone z uzasadnionych względów sanitarno- epidemiologicznych i porządkowych. Szczegółowy zakres dodatkowej opieki pielęgnacyjnej został określony w §3 Regulaminu,
 17. obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 18. poszanowania swoich przekonań oraz opieki duszpasterskiej,
 19. uzyskania świadczeń niemedycznych, które są możliwe do zrealizowania w czasie pobytu pacjenta w Szpitalu i które nie naruszają ustalonego porządku,
 20. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
 21. zgłaszania skarg i zażaleń Kierownikowi Oddziału lub Prezesowi Centrum oraz dochodzenia swoich praw.

§ 3.

 1. Zgodnie z treścią art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która stanowi opiekę niepolegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dodatkową opiekę pielęgnacyjną może sprawować każda wskazana przez pacjenta osoba.
 2. Kierownik Oddziału może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta.
 3. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna może być sprawowana pod warunkiem nie zakłócania prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pod warunkiem okazywania szacunku dla praw pozostałych pacjentów.
 4. Dodatkowej opieki nie mogą sprawować osoby nietrzeźwe, osoby z objawami infekcji, osoby nie przestrzegające zasad higieny.
 5. Dodatkową opiekę pielęgnacyjną może sprawować tylko taka osoba, której zdrowie fizyczne oraz psychiczne na to pozwala.
 6. Osoby sprawujące dodatkową opiekę w salach wieloosobowych ze względu na szacunek dla innych pacjentów i zapewnienie warunków odpoczynku, proszone są o opuszczenie Oddziału najpóźniej o godz. 20.00.
 7. Osoba sprawująca dodatkową opiekę ma obowiązek zgłoszenia pielęgniarce fakt przybycia i opuszczenia szpitala.
 8. Osoba sprawująca dodatkową opiekę nad pacjentem nie może żądać od Spółki wynagrodzenia z tego tytułu.
 9. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość korzystania z noclegu.
 10. Pacjent ponosi koszty realizacji praw wynikających z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Wysokość opłaty noclegowej i/lub wyżywienia określa Zarząd Spółki. Cenniki dostępne są w Oddziałach oraz na stronie internetowej www.reumatologiczny.pl.
 11. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną jest w stałym kontakcie z personelem, informuje o pojawiających się problemach, wykonanych czynnościach oraz o istotnych zdarzeniach.
 12. W celu zapewnienia innym pacjentom prawa do zachowania prywatności oraz ze względu na organizację pracy w Oddziale, osoby bliskie sprawujące opiekę nad pacjentem zobowiązane są:
  • przestrzegać regulaminu Oddziału,
  • uszanować innych pacjentów przebywających na sali, nie przeszkadzać im i nie absorbować zbytnio swoją obecnością,
  • nie komentować i nie wyrażać opinii na temat stanu zdrowia innych pacjentów,
  • opuścić salę chorych na czas wykonywania czynności medycznych u pacjentów (w tym w trakcie wizyt lekarskich). Osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną mogą być obecne jedynie w trakcie czynności medycznych oraz wizyty lekarskiej względem pacjenta, nad którym sprawuje dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o ile pacjent ten wyrazi na to zgodę,
  • w razie zaobserwowania niepokojących objawów u innych pacjentów wezwać pomoc medyczną (lekarz/pielęgniarka),
 13. Osoba sprawująca dodatkową opiekę nie może bez zgody personelu medycznego podawać pacjentowi żadnych leków, suplementów diety, ziół itp., oraz produktów żywnościowych niezaakceptowanych przez personel medyczny.
 14. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się  w zakresie:
  • karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków,
  • utrzymania higieny ciała,
  • zmianie bielizny osobistej/ pościelowej,
  • wsparcia emocjonalnego,  poczucia bezpieczeństwa,
  • zmiany pozycji ułożenia ciała,
  • pomocy przy wstawaniu z łóżka, chodzeniu,
  • pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych (podanie kaczki, basenu, zaprowadzenie do toalety).

§ 4.

Obowiązkiem pacjenta przebywającego w Oddziale szpitalnym jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu Porządkowego Centrum, a przede wszystkim:

 1. stosowanie się do wewnętrznego harmonogramu funkcjonowania Oddziału,
 2. przebywanie w sali chorych lub na terenie Oddziału w czasie wizyt lekarskich oraz w czasie wykonywania zabiegów,
 3. przestrzegania zaleceń dotyczących sposobu leczenia i diety,
 4. odnoszenia się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu,
 5. przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22°° do 6°° oraz przebywanie w tych godzinach w swoim Oddziale oraz w swojej sali,
 6. dbania, aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym pacjentom,
 7. stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 8. korzystanie z urządzeń grzewczych będących na wyposażeniu Oddziału - zakaz używania grzałek i innych urządzeń grzewczych,
 9. zakaz przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używania środków odurzających, uprawiania gier hazardowych,
 10. zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
 11. szanowanie mienia Centrum, a szczególnie zakaz manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami,
 12. zakaz przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych bez obecności personelu,
 13. zakaz posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej,
 14. zakaz wykonywania zdjęć oraz nagrywania wizji i/lub dźwięku,
 15. pacjent zobowiązany jest przez cały okres pobytu w Centrum do noszenia opaski identyfikacyjnej, założonej w Izbie Przyjęć. W przypadku umyślnego zerwania opaski identyfikacyjne przez Pacjenta, pracownicy Centrum będą mogli odmówić świadczenia usług medycznych ze względu na brak możliwości identyfikacji oraz nałożyć na pacjenta karę pieniężną w wysokości 20,00 zł,
 16. pacjentowi bez zgody personelu Centrum zabrania się samodzielnej zmiany położenia umeblowania sali chorych,
 17. pacjent, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pobytu w szpitalu, winien niezwłocznie ten fakt zgłosić lekarzowi, lekarzowi dyżurnemu lub pielęgniarce.

§ 5.

Pacjent zgłaszający się na leczenie do Centrum powinien:

 1. poddać się badaniu przez lekarza tego Oddziału, na który jest kierowany,
 2. posiadać następujące dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dopuszczony przepisami prawa), karty informacyjne z poprzednich pobytów, aktualne wyniki badań, aktualnie przyjmowane leki i ich spis ze sposobem dawkowania,
 3. zezwala się na posiadanie rzeczy osobistych takich jak: piżama, poduszka, kapcie, ręczniki, bielizna osobista (w tym skarpetki), ubranie sportowe oraz kosmetyki, środki pielęgnacyjne i higieniczne.

§ 6.

Pacjent po przyjęciu do leczenia szpitalnego ze względów sanitarno-epidemiologicznych oddaje do depozytu dla pacjentów za pokwitowaniem ubranie, obuwie oraz walizkę oraz może oddać do Depozytu Rzeczy Wartościowych w Kasie Centrum posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Za przedmioty i pieniądze nieprzekazane do depozytu Centrum nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7.

Pacjent powinien podpisać zgodę na leczenie szpitalne oraz każdorazowo wyrazić zgodę, lub odmówić wyrażenia zgody na zaproponowany sposób leczenia, zabieg operacyjny, wykonanie badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych - zastrzega się, że w przypadku niewyrażenia zgody na zaproponowany sposób leczenia, zabieg operacyjny lub badania diagnostyczne, Centrum może odmówić dalszego świadczenia usług medycznych.

§ 8.

Po przyjęciu w Oddział, pacjent ustala z lekarzem prowadzącym indywidualny plan opieki, a następnie przestrzega zleconego postępowania leczniczego, diagnostycznego i rehabilitacyjnego oraz sposobu i rodzaju żywienia.

§ 9.

 1. Z chwilą przyjęcia w Oddział, pacjent powinien przedstawić lekarzowi wszystkie aktualnie przyjmowane leki oraz ich spis ze sposobem dawkowania. Wszystkie leki własne pacjenta powinny być przekazane do dyżurki pielęgniarskiej.
 2. Dopuszcza się ich przyjmowanie przez samego pacjenta, jednakże bezwzględnie musi to być uzgodnione z lekarzem prowadzącym leczenie. Niedopuszczalne jest, aby pacjent zażywał leki samodzielnie bez wiedzy lekarza/pielęgniarki.

§ 10.

 1. Ciężko chorym pacjentom posiłki podaje personel medyczny Centrum (pielęgniarka, opiekun medyczny) lub opiekun/osoba bliska pod nadzorem personelu.
 2. Czynności pielęgnacyjne i toaletę pacjentów obłożnie chorych wykonuje personel medyczny Centrum (pielęgniarka, opiekun medyczny) lub osoby bliskie pod nadzorem personelu.

§ 11.

Każdy pacjent powinien w miarę swoich możliwości przestrzegać zasad higieny osobistej oraz posiadać ręcznik i niezbędne przybory toaletowe, np. maszynka do golenia, mydło, szampon, balsam do ciała.

§ 12.

 1. Pacjent przyjęty do Centrum nie może opuszczać terenu Centrum.
 2. Wypis pacjenta z Centrum następuje:
  • po zakończeniu terminowego leczenia szpitalnego,
  • na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela,
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek, a nie zachodzi obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia.
 3. Osoba występująca o wypisanie z Centrum na własne żądanie powinna być poinformowana przez lekarza leczącego o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Centrum. Osoba ta składa pisemne Oświadczenie o wypisaniu z oddziału szpitalnego na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta.
 4. Przy wypisie pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą rozpoznanie choroby i wyniki badań oraz zlecenia do dalszego postępowania, leczenia i trybu życia.
 5. W dniu wypisu pacjent zwalnia łóżko do godz. 1100, oddaje klucz od sali chorych pielęgniarce oraz kartę zabiegową w sekretariacie Oddziału.
 6. Osoba która nie przestrzega Regulaminu Porządkowego bądź narusza go w sposób rażący może zostać wypisana z Centrum lub mogą wobec niej być wyciągnięte inne środki dyscyplinujące.

§ 13.

Chorzy przebywający w Centrum mogą korzystać z:

 1. opieki duszpasterskiej, bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną (szczegółowe informacje u pielęgniarki Oddziału lub tablicy informacyjnej na Oddziale)
 2. kaplicy szpitalnej i obrzędów religijnych odbywających się w według ustalonych godzin,
 3. porady psychologa, wsparcia Zespołu Etycznego,
 4. własnego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego np.: suszarka, telefon, ładowarka, laptop (korzystanie jest bezpłatne), z wyłączeniem urządzeń grzewczych, o których mowa w §4 ust. 8,
 5. biblioteki szpitalnej,
 6. kawiarni,
 7. zakładu fryzjerskiego,
 8. sklepów znajdujących się na terenie Centrum.

§ 14.

Pieniądze i przedmioty wartościowe oddane do depozytu pacjent otrzymuje po przedłożeniu kwitu depozytowego. Jeżeli stan ogólny pacjenta nie pozwala na ich odebranie to depozyt przekazywany jest rodzinie pacjenta, osobie upoważnionej lub osobie uprawnionej do dysponowania ruchomościami pacjenta/prawni spadkobiercy – po okazaniu pisemnego upoważnienia od pacjenta, kwitu depozytowego i dokumentu tożsamości osoby odbierającej. Osoba upoważniona potwierdza odbiór rzeczy wartościowych własnoręcznym podpisem na karcie depozytowej (Izba Przyjęć).

§ 15.

W czasie wolnym pacjenci oraz członkowie ich rodzin mogą uczestniczyć w programach promocji zdrowia prowadzonych przez Centrum.

§ 16.

 1. Posiłki wydawane są i spożywane w pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych lub w salach chorych.
 2. Posiłki wydawane są w określonych godzinach:
  • śniadanie 8:00-8:30
  • obiad 13:00 -13:30
  • kolacja 17:00 -17:30
 3. Pacjent nie powinien, bez uzgodnienia z leczącym go lekarzem, konsumować napojów oraz artykułów spożywczych poza tymi, które podaje Centrum.
 4. W dniu przyjęcia, z uwagi na potrzebę dostosowania diety do stanu zdrowia pacjenta, pacjent na obiad otrzymuje zupę oraz drugie danie, niezawierające porcji mięsa/jajek/ryb.
 5. W Centrum stosowane są następujące diety:
  • dieta podstawowa,
  • dieta lekkostrawna,
  • dieta cukrzycowa,
  • inne, które mogą zostać indywidualnie zlecone wyłącznie przez lekarza.

 § 17.

 1. Centrum umożliwia codzienne odwiedzanie pacjentów.
 2. W szczególnych przypadkach, za zgodą Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurującego, odwiedziny mogą odbywać się również w godzinach nocnych.
 3. Odwiedziny pacjentów nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.
 4. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone lub zakazane przez Kierownika Oddziału lub Prezesa Zarządu Centrum.

§ 18.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Centrum zawarte są na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej reumatologiczny.pl.

 

Z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta w Centrum Reumatologii w Ustroniu Sp. z o.o. można kontaktować się:

w gabinecie Pełnomocnika - w czwartki od 12:00 do 14:00 (budynek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - parter),

telefonicznie - 33 854 26 40 wew. 303 lub bezpośrednio z oddziałów szpitalnych wew. 303,

e-mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

pocztą - Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o., ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń.